Verpleegkundig adviesgroep

 

Research verpleegkundigen zijn de spin in het web bij de gehele logistieke organisatie van een studie. Een aantal ervaren research verpleegkundigen heeft zitting in de verpleegkundig adviesgroep (VAG). Deze adviesgroep adviseert gevraagd over de uitvoerbaarheid en logistieke aspecten van onderzoeksvoorstellen op verpleegkundig vlak. De adviesgroep is in een vroeg stadium van protocol ontwikkeling betrokken voor een efficiënte indiening en om de praktische uitvoerbaarheid van de studies te vergroten. Daarnaast biedt de groep ondersteuning bij het ontwikkelen en uniformeren van trialondersteunende documenten zoals bijvoorbeeld patiëntinformatie, verpleegkundige protocollen, infuus schema's, en schema's met betrekking tot de logistiek van een studie.

Samenstelling van de adviesgroep

Vanwege het breed specialistische karakter in het aanbod van onderzoeksvoorstellen bestaat de adviesgroep uit leden die, vanuit verpleegkundig perspectief, een diversiteit aan deskundigheid bezitten. Bij de totstandkoming van de adviesgroep is rekening gehouden met academische/perifere vertegenwoordiging, geografische spreiding, interesse/expertise en BOOG participatie.

Portfolio

In de afgelopen jaren heeft de werkgroep voor verschillende studies van de BOOG input geleverd: o.a. Stop&Go, Pernetta, Train-II, Monaleesa2, Triple B, Direct, INFLAME en de Positive. Voor de LORD studie is input geleverd met betrekking tot ondersteunende studiedocumenten. Daarnaast heeft een aantal leden een centrale rol gespeeld bij de researchondersteuning voor de Stop & Go-, BELLE-3- en MONALEESA-3-studie.

 

Naast het leveren van input voor nieuwe studies, houdt de adviesgroep zich ook bezig met studie-overstijgende onderwerpen, zoals de veiligheid van patiëntgegevens en het structureren van de research financiën. Voor de inventarisatie van het omgaan met patiëntgegevens na het sluiten van een studie is een enquête verstuurd naar de VAG leden. Hierin werd gevraagd hoe er binnen hun eigen ziekenhuis wordt omgegaan met de archivering van patiëntgegevens na het sluiten van een studie. Binnenkort wordt hierover met experts overlegd om te komen tot een praktisch document dat als leidraad kan dienen voor alle aan BOOG-studies deelnemende ziekenhuizen. Daarnaast is aandacht besteed aan het structureren van de studiefinanciën binnen de researchafdeling. Ook hiervoor zijn de werkwijzen naast elkaar gelegd en wordt geïnventariseerd welke methode of werkwijze ervoor kan zorgen dat de financiële administratie van trialbureaus op orde komt.

Verder heeft de werkgroep gewerkt aan een standaard proefpersoneninformatie formulier gebaseerd op de tekst van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Met behulp van dit standaard formulier kan de proefpersoneninformatie eenduidig beoordeeld worden, zodat de indiening van studies efficiënter verloopt.

In 2012 hebben de leden, middels een door hen zelf opgestelde vragenlijst, alle facetten van hun researchunit in kaart gebracht. Deze inventarisatie is uitgewerkt en gepresenteerd als onderdeel van het boekje ‘Op weg naar de ideale researchunit‘ dat tijdens het NABON-BOOG symposium 2012 aan alle deelnemers is uitgereikt. Het boekje bevat algemene informatie en checklists aangevuld met persoonlijke ervaringen vanuit de diverse ziekenhuizen. Door de verschillende kaders en bijschriften is aangegeven of het om een algemeen toepasbare checklist gaat of een voorbeeld van een specifiek ziekenhuis. Let op het boekje is gemaakt in 2012. Sommige adviezen kunnen verouderd zijn. Een samenvatting van de Tips & Tricks en een PDF versie van het boekje is te vinden op de BOOG website onder Studieactiviteiten - Tips & Tricks boekje.  

 

Vergaderingen

De adviesgroep vergadert gemiddeld 2 à 3 keer per jaar.