Verpleegkundig adviesgroep

 

Verpleegkundig adviesgroep
Researchverpleegkundigen zijn de spin in het web bij de gehele logistieke organisatie van een studie. Een aantal ervaren researchverpleegkundigen heeft zitting in de Verpleegkundig Adviesgroep (VAG). De VAG adviseert gevraagd over de uitvoerbaarheid en logistieke aspecten van onderzoeksvoorstellen op verpleegkundig vlak. De adviesgroep is in een vroeg stadium van protocolontwikkeling betrokken voor een efficiënte indiening en om de praktische uitvoerbaarheid van de studies te vergroten. Daarnaast biedt de VAG ondersteuning bij het ontwikkelen en uniformeren van trial ondersteunende documenten, zoals patiënteninformatie, verpleegkundige protocollen, infuusschema's en schema's met betrekking tot de logistiek van een studie.

 

Samenstelling van de adviesgroep
Vanwege het breed specialistische karakter in het aanbod van onderzoeksvoorstellen bestaat de VAG uit leden die, vanuit verpleegkundig perspectief, een diversiteit aan deskundigheid bezitten. Bij de totstandkoming van de VAG is rekening gehouden met academische/perifere vertegenwoordiging, geografische spreiding, interesse/expertise en BOOG participatie.

 

Portfolio
In de afgelopen jaren heeft de groep voor verschillende BOOG-studies input geleverd, bijvoorbeeld voor de ALPHABET, SEQUEL-Breast, TIBET, TRIPLE-B, LORD, DIRECT, INFLAME, SONIA en TRAIN-3. Daarnaast heeft een aantal leden een centrale rol gespeeld bij de researchondersteuning voor de STOP&GO-, BELLE-3- en MONALEESA-3-studie.

Naast het leveren van input voor nieuwe studies houdt de VAG zich ook bezig met studie-overstijgende onderwerpen, zoals de veiligheid van patiëntgegevens en het structureren van studiefinanciën. Voor de inventarisatie van het omgaan met patiëntgegevens na het sluiten van een studie is een enquête verstuurd naar de VAG leden. Hierin werd gevraagd hoe er binnen hun eigen ziekenhuis wordt omgegaan met de archivering van patiëntgegevens na het sluiten van een studie. Binnenkort wordt hierover met experts overlegd om te komen tot een praktisch document dat als leidraad kan dienen voor alle ziekenhuizen die deelnemen aan BOOG-studies. Daarnaast is aandacht besteed aan het structureren van de studiefinanciën binnen de researchafdeling. Ook hiervoor zijn de werkwijzen naast elkaar gelegd en wordt geïnventariseerd welke methode of werkwijze ervoor kan zorgen dat de financiële administratie van trialbureaus op orde komt.

Verder heeft de werkgroep gewerkt aan een standaard proefpersoneninformatie formulier gebaseerd op de tekst van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Met behulp van dit standaard formulier kan de proefpersoneninformatie eenduidig beoordeeld worden, zodat de indiening van studies efficiënter verloopt.

De VAG wordt geconsulteerd en agendeert eigen aandachtspunten met betrekking tot de opzet en uitvoering van onderzoek in de ziekenhuizen en probeert dan binnen deze groep aan een gezamenlijke oplossing, document of procedure te werken. Deze kunnen daarna ook aan andere ziekenhuizen worden aangeboden. Onderwerpen die recentelijk zijn opgepakt door de VAG zijn de study close-out en archivering-checklist voor onderzoeker-geïnitieerde studies, participatie in de pilot ten behoeve van de nieuwe lokale haalbaarheidsprocedure die is opgezet door de DCRF, gevolgen en toepassing van de AVG (GDPR) in het kader van de uitvoering van studies en doorverwijzing van patiënten in het kader van studies.

 

Vergaderingen
De adviesgroep vergadert gemiddeld 2 à 3 keer per jaar.