PATIENTEN

 

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) houdt zich bezig met onderzoek naar nieuwe behandelingen voor borstkanker. Dergelijk onderzoek wordt ook wel ‘wetenschappelijk onderzoek', ‘vergelijkend onderzoek', ‘experimentele behandeling' of  ‘studie' genoemd of met het Engelse woord ‘trial' aangeduid. Met al deze termen bedoelt men een mogelijk nieuwe behandeling waarvan men de werking en resultaten bij patiënten nog onderzoekt. In de navolgende teksten wordt steeds de term ‘studie' gebruikt.


Centrale coördinatie

Om in een zo kort mogelijk tijd een antwoord op een studievraag te verkrijgen, is het belangrijk dat alle ziekenhuizen en borstkanker
onderzoekers samenwerken en zo'n studie vanuit een centraal punt wordt gecoördineerd. De BOOG voert deze coördinatie uit voor het grootste deel van de borstkanker studies in Nederland.

Specialisten vanuit de verschillende specialismen die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker (medisch oncoloog, chirurg, radiotherapeut, patholoog, radioloog) zijn ook betrokken bij de opzet en uitvoering van borstkanker studies.

Een van de ambities van de BOOG is om  het aantal borstkankerpatiënten dat in studieverband wordt behandeld  verder te vergroten.
De BOOG werkt hierin ook samen met internationale onderzoeksgroepen zoals de Breast International Group (BIG) en daarbij aangesloten buitenlandse onderzoeksgroepen, en de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). 

 

Onderzoeksgegevens en privacy

BOOG ondersteunt medisch specialisten bij het opzetten en uitvoeren van klinische studies (trials) bij kanker. De wettelijke grondslag voor het verzamelen van de gegevens voor klinische trials vormt de nadrukkelijke toestemming die deelnemers aan een studie aan de zorgaanbieder geven. 

Patiënten geven toestemming aan hun arts voor deelname aan een klinische studie en stemmen in met de verzameling van hun medische gegevens (via een zogenaamd ‘informed consent’ formulier). Daarin wordt vermeld wie er op welke grondslag inzage mag hebben in de medische gegevens. Medische gegevens van de deelnemers aan een studie worden gecodeerd opgeslagen in een beveiligde studiedatabank. BOOG sluit hiervoor met de betrokken partijen passende verwerkers)overeenkomsten.

De gegevens worden gedurende 15 jaar bewaard en gebruikt binnen de grenzen die de wetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) hieraan stelt.

De resultaten van de klinische studies zullen in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd (dat wil zeggen: publiekelijk toegankelijk worden gemaakt), waarbij gegevens met betrekking tot de identiteit van deelnemers aan deze studies in deze publicaties nooit herkenbaar zal zijn.