Patiënten

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) houdt zich bezig met onderzoek naar nieuwe behandelingen voor borstkanker. Dergelijk onderzoek wordt ook wel ‘wetenschappelijk onderzoek’, ‘vergelijkend onderzoek’, ‘experimentele behandeling’ of ‘studie’ genoemd. Ook wordt het Engelse woord ‘trial’ hiervoor gebruikt. Met al deze termen bedoelt men het onderzoek naar de werking en resultaten bij patiënten van een mogelijk nieuwe behandeling. In de hierna volgende teksten wordt steeds de term ‘studie’ gebruikt.
Opzet en uitvoer van studies

BOOG ondersteunt medisch specialisten bij het opzetten en uitvoeren van klinische studies. Verschillende specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker (medisch oncoloog, chirurg, radiotherapeut, patholoog, radioloog) zijn ook betrokken bij de opzet en uitvoering van borstkanker studies.

De BOOG werkt hierbij samen met nationale en internationale onderzoeksgroepen zoals de Breast International Group (BIG) en daarbij aangesloten buitenlandse onderzoeksgroepen, en de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Centrale coördinatie

Om in een zo kort mogelijk tijd een antwoord op een studievraag te verkrijgen, is het belangrijk dat alle ziekenhuizen en borstkankeronderzoekers samenwerken en zo’n studie vanuit een centraal punt wordt gecoördineerd. De BOOG voert deze coördinatie uit voor het grootste deel van de borstkankerstudies in Nederland.

Een van de ambities van de BOOG is om het aantal borstkankerpatiënten dat in studieverband wordt behandeld verder te vergroten.

Daarnaast streeft de BOOG ernaar om voor alle nieuwe BOOG studies advies te vragen bij de Patienten Adviesgroep (PAG) om zo het patientenperspectief een structurele plek te geven bij het opzetten en uitvoeren van klinische studies.

Onderzoeksgegevens en privacy

De wettelijke grondslag voor het verzamelen van gegevens voor klinische studies vormt de nadrukkelijke toestemming die deelnemers aan een studie aan de zorgaanbieder geven.

Patiënten geven toestemming aan hun arts voor deelname aan een klinische studie. Hierbij stemmen in met de verzameling van hun medische gegevens door het tekenen van een zogenaamd ‘informed consent’ formulier. Op dit formulier staat vermeld wie er op welke grondslag inzage mag hebben in de medische gegevens. Alle (medische) gegevens van deelnemers aan een studie worden gecodeerd opgeslagen in een beveiligde studiedatabank. Hiervoor sluit de BOOG een passende verwerkers-overeenkomst met de betrokken partijen.

De gegevens die verzameld worden binnen een studie worden gedurende 25 jaar bewaard en gebruikt binnen de grenzen die de wetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming; AVG en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst; WGBO) hieraan stelt.

De resultaten van de klinische studies zullen in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd. Hiermee worden ze toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. De gegevens met betrekking tot de identiteit van deelnemers aan deze studies zal in deze publicaties nooit herkenbaar zijn.

Inloggen