Privacy

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring geldt voor alle toekomstige en (ex-)deelnemers aan BOOG onderzoek.

BOOG respecteert volledig de privacy van u en uw persoonlijke gegevens in het kader van onze studies. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens op een veilige, respectabele manier en conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving te verwerken.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet voor gegevensbescherming biedt meer en sterkere privacy rechten voor iedereen in Europa en geldt ook voor u als deelnemer aan een BOOG onderzoek.

De AVG biedt u meer zeggenschap en meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw onderzoeksgegevens.

Deze Privacy Verklaring omvat informatie over wat de AVG voor u betekent als deelnemer, ex-deelnemer, of toekomstig deelnemer aan een BOOG onderzoek.

 

Uw rechten als deelnemer of ex-deelnemer aan een BOOG onderzoek

Voordat u besluit deel te nemen  aan een onderzoek wordt u geïnformeerd over wat er precies met uw persoonlijke gegevens gebeurt, hoe lang ze bewaard worden en wie daar vanuit het onderzoek inzage in hebben. Dit staat beschreven in het Patiënten Informatie Formulier dat u van uw eigen specialist krijgt. Door middel van het tekenen van een toestemmingsverklaring geeft u vervolgens officieel toestemming voor het mogen vastleggen en gebruiken van uw gegevens in het kader van het onderzoek.

 

Uw aanvullende rechten

Wettelijke grond:

De wettelijke grond voor het mogen verwerken van uw gegevens in het kader van het onderzoek waaraan u deelneemt bestaat enerzijds uit de door u ondertekende toestemmingsverklaring en anderzijds uit de wet- en regelgeving voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, waaronder Good Clinical Practice (GCP), de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de European Clinical Trial Regulation voor klinisch geneesmiddelen onderzoek (afgekort de EU CRT, deze verordening is op 31 januari 2022 in de plaats gekomen van de Europese Richtlijn 2001/20/EG).

Verantwoordelijke voor uw dataverwerking:

De sponsor van het onderzoek waaraan u deelneemt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Recht op informatie:

U heeft het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld, verwerkt en eventueel zijn overgebracht naar een derde partij in het kader van het onderzoek. Gedurende de looptijd van een studie is het echter niet toegestaan om bepaalde data vrij te geven vanwege wet- en regelgeving rondom klinisch onderzoek.

Recht op rectificatie:

U heeft het recht om eventuele inaccurate persoonlijke gegevens te laten rectificeren. Rectificatie kan uitsluitend binnen en in overeenstemming met de wet- en regelgeving rondom klinisch onderzoek.

Recht op vergetelheid:

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, m.a.w. om ‘vergeten’ te worden. Alleen de tot op dat moment verzamelde wetenschappelijke onderzoeksgegevens zullen van u worden gebruikt voor de studie. Er worden dan geen nieuwe gegevens meer van u verzameld en/of verwerkt.

Recht op beperking:

U heeft in bepaalde gevallen, in overeenstemming met de wet- en regelgeving rondom klinisch onderzoek, het recht om een beperking in het verwerken van uw gegevens te verkrijgen.

Recht op dataportabiliteit:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en – voor zover als technisch mogelijk – in een standaardformaat overgedragen te krijgen om deze over te kunnen dragen naar een andere partij. Conform wet- en regelgeving rondom klinisch onderzoek is dit niet mogelijk gedurende de looptijd van een studie.

 

Wat als u vragen of klachten heeft?

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de contactpersonen van uw eigen ziekenhuis waar u deelneemt of deelnam aan het onderzoek. Uw vraag kunt u telefonisch stellen of voorleggen tijdens uw eerstvolgende ziekenhuisbezoek. Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het ziekenhuis waar u deelneemt, deelnam of deel gaat nemen aan het onderzoek of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de sponsor (in geval van sponsor geïnitieerd onderzoek) of die van uw onderzoeksinstelling (in geval van onderzoeker geïnitieerd onderzoek).

Voor uitgebreide, meer algemene informatie over de AVG en uw rechten raden wij u aan om de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. U kunt deze website vinden via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Inloggen